RYCHLÁ NABÍDKA

 Akce a slevy
 Výprodej
 Všechno zboží

NABÍDKA ZBOŽÍ

 Audioadaptery
 Nokia
 Motorola
 OEM - LG
 OEM - Nokia
 OEM - Samsung
 OEM - SonyEricsson
 Vybrat vše . . .
 Baterie
 OEM - Alcatel
 OEM - Ericsson
 OEM - LG
 OEM - Nokia
 OEM - Philips
 OEM - Sony
 OEM - SonyEricsson
 Nokia
 Samsung
 SonyEricsson
 Ostatní
 Vybrat vše . . .
 Bluetooth HF
 Lg
 Nokia
 Samsung
 SonyEricsson
 Vybrat vše . . .
 Datové kabely
 LG
 Nokia
 Motorola
 Samsung
 Siemens
 SonyEricsson
 Vybrat vše . . .
 Držáky
 Nokia
 Vybrat vše . . .
 Klávesnice
 Nokia
 Samsung
 SonyEricsson
 Ostatní
 Vybrat vše . . .
 Hands Free sady
 Nokia
 Motorola
 Samsung
 SonyEricsson
 Ostatní
 Vybrat vše . . .
 Kryty na telefon
 LG
 Nokia
 Samsung
 Siemens
 SonyEricsson
 Vybrat vše . . .
 LCD Displaye
 Lg
 Nokia
 SonyEricsson
 Vybrat vše . . .
 Makety telefonů
 Aligator
 Lg
 Nokia
 Samsung
 SonyEricsson
 Vybrat vše . . .
 Nabíječky
 Nokia
 Motorola
 Samsung
 SonyEricsson
 Ostatní
 Vybrat vše . . .
 Ostatní příslušenství
 Lg
 Nokia
 Samsung
 SonyEricsson
 Vybrat vše . . .
 Paměťové karty
 SD
 MicroSD
 Memory Stick Micro
 Memory Stick Pro Duo
 Vybrat vše . . .
 Reproduktory k telefonům
 Nokia
 LG
 Samsung
 SonyEricsson
 Vybrat vše . . .
 SIM karty
 02
 T-Mobile
 Vodafone
 Vybrat vše . . .
 Výprodej telefonů
 Samsung
 Vybrat vše . . .

NÁŠ TIP

OEM LG - baterie pro LG C2200 Li-ion 700 mAh
OEM LG
baterie pro LG C2200 Li-ion 700 mAh
Náhradní baterie pro baterie pro LG C 2200 Li-ion 700 mAh...

158 s DPH


MOTOROLA - BA-640 blistr (pro MPX220)
MOTOROLA
BA-640 blistr (pro MPX220)
Originální baterie MOTOROLA BA-640 pro MOT MPX220 baleno v blistru...

185 s DPH


AKTUALIZACE


26.04.2013 / 14:06:26



Datové kabely

REKLAMAČNÍ ŘÁD

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád stanovuje podmínky pro reklamaci zboží zakoupeného v internetovém obchodě www.pametovky.com provozovaného firmou Radomír Valošek (dále jen prodejce).
Tímto reklamačním řádem se řídí prodejce i kupující.Reklamační řád popisuje zásady a principy uplatňované při reklamaci zboží zakopeného na www.pametovky.com. Byl vypracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“). Tento reklamační řád nevylučuje ani neomezuje jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo jakákoliv práva zákazníka vůči prodávajícímu
Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit originální záruční list výrobce (pokud je k výrobku přikládán).
U zboží, kde není potřebná evidence výrobního čísla, (příslušenství obecně) slouží k uplatnění záruky daňový doklad, případně dodací list.
Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční, dodací list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Délka záruční doby je uvedena u každého zboží v záručním (dodacím) listě. Není-li uvedena, je záruční doba 24 měsíců dle zákona. Uvedené záruční doby jsou určeny pro koncového spotřebitele. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení.
Informace o technických parametrech se řídí výhradně originálními popisy a dispozicemi výrobce a nejsou důvodem k příjmu do reklamačního řízení.
Pro záruční opravu stačí reklamovaný výrobek a řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad prokazující nákup dané věci v našem obchodě a dostatečný popis závady věci zaslat na adresu prodávajícího.
Záruka se vztahuje na vady, nevztahuje se na životnost či opotřebení v důsledku používání.
Při neoprávněné reklamaci se neprodlužuje doba záruky o dobu strávenou v reklamačním řízení.


PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

1.)Kupující je povinen zboží dodané prodejcem prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při dodání je předpokladem nepoškození věci při přepravě.Shledá-li v průběhu záruční doby kupující na zboží vadu, může využít následující možnosti:
Oznámí neprodleně skutečnost reklamačnímu oddělení prodejce a to buď emailem, písemně na adresu prodejce nebo telefonicky.Zašle vadné zboží k reklamaci. Reklamace zboží musí obsahovat:název reklamovaného zboží, konkrétní popis závady, reklamovaný výrobek, kopii dokladu o koupi (faktura, prodejka), záruční list (pokud záruční list není součástí dodávky, slouží jako záruční list doklad o koupi), adresu na kterou chcete zaslat vyřízenou reklamaci a kontakt na Vás (telefon, popř. email).
Pokud nebude reklamované zboží obsahovat veškeré tyto náležitosti, nemůže být reklamace úspěšně vyřízena. Pokud zasíláte zboží poštou, zašlete dobře zabaleným balíčkem na adresu prodejce. Podací lístek z pošty od reklamovaného zboží si, prosím, pečlivě uschovejte, jako doklad o zaslání zboží k reklamaci. Na podacím lístku nezapomeňte uvést cenu výrobku.

2.)Zachovat kompletnost zboží. Tzn. neztratit dokumentaci či další doplňkové komodity, které byly obsaženy v originálním balení dodaném prodávajícím (platí zejména v případě vrácení zboží spotřebitelem ve 14-ti denní lhůtě, pro ostatní případy se doporučuje).
Po opakované záruční vadě vzniká kupujícímu právo na odstoupení od kupní smlouvy nebo na výměnu za nové bezvadné zboží. Jedná-li se o neodstranitelnou vadu, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny věci, na odstoupení od kupní smlouvy nebo na výměnu za nové bezvadné zboží. Za opakovaný výskyt vad (vícenásobnou vadu) se dle judikatury považují tři stejné nebo čtyři jakékoli uznané vady.
Dle §53, odst.7 a §54 občanského zákoníku má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy do doby 14ti dnů od doručení zboží. Zboží na které chcete uplatnit zmíněné právo musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí nést známky použití nebo poškození, kompletní (tzn. příslušenství, záruční list, návod atd).

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se prodávající se spotřebitelem jinak. Doba odstranění vady je určena pro spotřebitele, pro kupujícího, který není spotřebitelem není délka vyřízení reklamace pevně stanovena (jedná se o nezbytně dlouhou dobu).
Dobou reklamace se rozumí doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy měl možnost věc převzít.

NEMOŽNOST UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

Záruku na zboží nelze uznat z těchto vyjmenovaných důvodů:
- Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.
- Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému prostředí, pro které je věc určena.
- Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.
- Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
- Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
- Zboží bylo poškozeno přírodními živly.
- Mechanickým poškozením výrobku tj. ulomením, pádem, vlhkostí apod.

ZÁVĚR

Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí dle platných zákonů, norem a předpisů.
Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 01.08.2007

 

RYCHLÝ KONTAKT

 
Telefon: 597 431 117
GSM: 603 301 448
E-mail: info@pametovky.com
ICQ:

239-854-746

NEJŽÁDANĚJŠÍ


SONYERICSSON - HPM-70 Black bulk
NOKIA - BL-5C 1020 mAh bulk
SONYERICSSON - Originál servisní kryt pro SonyEricsson K700i Optic Silver
NOKIA - Originál kryt pro NOKIA 3210 Autumn Leaf SKR-39
SONYERICSSON - Originál kryt pro SonyEricsson J230i Style-up Soft Black
SIEMENS - Originál kryt pro Siemens C45 Clip-It Metallic Grass
SONYERICSSON - Originál kryt pro SonyEricsson J230i Style-up Flora2
SAGEM - SA-CAR-X
SIEMENS - ECC-500
SIEMENS - HHS-510

AKCE - SLEVY

NOKIA - AV kabel CA-92 Bulk
NOKIA
AV kabel CA-92 Bulk
Originál AV kabel Nokia CA-92U ....

Pův. cena s DPH: 293 Kč
Akční cena: 99


SONYERICSSON - Originál servisní kryt pro SonyEricsson K700i Optic Silver
SONYERICSSON
Originál servisní kryt pro SonyEricsson K700i Optic Silver
Originál servisní kryt pro SonyEricsson K700i Optic Silver...

Pův. cena s DPH: 390 Kč
Akční cena: 171


VÝPRODEJ


SONYERICSSON - Originál kryt pro SonyEricsson J230i Style-up Flora2
SONYERICSSON - Originál kryt pro SonyEricsson J230i Style-up Soft Black
SONYERICSSON - Originál servisní kryt pro SonyEricsson K700i Optic Silver
SONYERICSSON - Originál klávesnice SonyEricsson K700i Silver.
SONYERICSSON - Náhradní kryt pro SonyEricsson T630 bílý
SIEMENS - Originál kryt pro Siemens C45 Clip-It Metallic Grass
SIEMENS - Náhradní kryt pro Siemens C45 žluto černý
SIEMENS - Náhradní kryt pro Siemens C45 červeno černý
SIEMENS - Náhradní kryt pro Siemens C45 zeleno černý
SIEMENS - Náhradní kryt pro Siemens A50 modrý

SAMSUNG
MOTOROLA
SONY
NOKIA
KINGSTON

Copyright © 2007 - Data PAMETOVKY.COM., Design & Scripts VOLUME.CZ
Právní podrobnosti ...